Skip to main content

Privacy Policy Paracentrum Eelde-Hoogeveen (PCEH)

PCEH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De PCEH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen vooraf om uw toestemming als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als PCEH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

1.1.1.      Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de PCEH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie van het lidmaatschap en verstrekken van kortingen op sprongprijzen, uitnodingen ledenvergaderingen, etc;
 • Communicatie over PCEH gerelateerde onderwerpen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PCEH de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Behaalde brevetten/bevoegdheden;
 • Inschrijving en deelname aan bijeenkomsten;
 • Contactgegevens ingeval van een noodgeval

Uw persoonsgegevens worden door PCEH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het lidmaatschap en daarna voor onbepaalde tijd.

Het bewaren van ledeninformatie na het opzeggen van het lidmaatschap heeft als doel:

 • Historie ledenverloop PCEH;
 • Bewaren accountgegevens en manifestdata.

1.1.2.      Verwerking van persoonsgegevens van tandempassagiers

Persoonsgegevens van tandempassagiers worden door de PCEH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Bepalen van de dagplanning;
 • Handhaven veiligheidslimieten;
 • Communicatie over PCEH gerelateerde onderwerpen;
 • Verzenden van bevestigingsmail(s) en eventuele vragen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PCEH de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Leeftijd;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;

Ook slaan wij de volgende bijzondere persoonsgegevens op:

 • Geslacht;
 • Lengte;
 • Gewicht;
 • Eventuele relevante medische gegevens

Uw persoonsgegevens worden door PCEH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf het moment van boeken tot maximaal 5 jaar nadat de sprong heeft plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens worden door PCEH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf het moment van boeken tot maximaal 2 maand nadat de sprong heeft plaatsgevonden.

1.1.3.      Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

Wij slaan dezelfde gegevens op als in bij leden, par. 1.1.2.

Mocht u als cursist lid worden geldt de bewaartermijn als genoemd in deze paragraaf.

Mocht u na uw opleiding besluiten om geen lid te worden zullen wij uw gegevens verwijderen uit het opleidingsregister. In onze manifest software blijven uw gegevens wel aanwezig.

 

1.1.4.      Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het doen van voorvalmeldingen, deze zijn wij verplicht te melden bij de KNVvL;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

1.1.5.      Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

1.1.6.      Bewaartermijn

PCEH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1.1.7.      Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.1.8.      Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

1.1.9.      Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

1.1.10.  Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

1.1.11.  Contactgegevens

Paracentrum Eelde-Hoogeveen
Postbus 567
7900 AN Hoogeveen

info@skydivehoogeveen.nl